image/svg+xml
Slider_KontaktImpressum1
Slider_KontaktImpressum1
Slider_KontaktImpressum1
Slider_KontaktImpressum4

PRIVACYVERKLARING

De volgende verklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website. Als u via links van onze website naar andere pagina’s wordt doorgestuurd, informeer u daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.


1   Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:

playfit GmbH
Brauerknechtgraben 53
20459 Hamburg
Telefon:  +49 (0)40 375 035 19
Fax: +49 (0)40 375 021 24
E-Mail: info@playfit.de

2  Verzameling en opslag van persoonsgegevens en het type en het doel van hun gebruik

2.1  Bij het bezoeken van de website

Wanneer u onze website https://nl.playfit.eu/ opvraagt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen tot ze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres (internetprotocoladres) van de aanvragende computer,
 • datum en tijdstip van de toegang,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • de website, vanwaar de toegang plaatsvindt (verwijzende URL),
 • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • zorgen voor een soepele verbinding met de website,
 • zorgen voor comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 sub 1 lid f AVG. Ons rechtmatige belang volgt uit de bovenstaande doelen voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken. Daarnaast gebruiken we cookies en analysediensten bij een bezoek aan onze website. Verdere uitleg hierover is te vinden onder nr. 8 en 9 van deze privacyverklaring.

2.2 Contactmogelijkheden via de website

De website van playfit GmbH bevat informatie (postadres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres) die ook elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maken. Als u per e-mail contact opneemt met playfit GmbH, worden uw verzonden persoonlijke gegevens opgeslagen. De gegevensverwerking om contact op te nemen met playfit GmbH vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 sub 1 lid a AVG op basis van uw vrijwillige toestemming.

3   Doorgeven van gegevens

Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

 • u volgens artikel 6 par. 1 sub 1 lid a van de AVG hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven
 • het doorgeven volgens artikel 6 par. 1 sub 1 lid f AVG nodig is voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken en er geen reden is om aan te nemen dat u een groot belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens,
 • in het geval dat doorgeven overeenkomstig artikel 6 par. 1 sub 1 lid c AVG wettelijke verplicht is, en ook
 • wettelijk is toegestaan en het in overeenstemming met artikel 6 par. 1 sub 1 lid b van de AVG nodig is voor het nakomen van contractuele relaties met u.

4   Wettelijke basis voor verwerking

Art. 6, I lid a van de AVG is de wettelijke grondslag voor ons bedrijf voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming moeten verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lid b van de AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lid c van de AVG. Uiteindelijk zijn verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons met name toegestaan, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de wetgever van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47, zin 2, AVG).

5   Opslagperiode persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van de periode worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor contractuitvoering of contractinitiatie en/of we geen gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag.

6   Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht:

 • in overeenstemming met art. 15 van de AVG inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u verzoeken om informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht een klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over details hiervan;
 • in overeenstemming met art. 16 AVG onverwijld rectificatie te verzoeken van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
 • in overeenstemming met art. 17 AVG te verzoeken om verwijdering van door ons opgeslagen persoonsgegevens van u, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije
 • meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsaanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen;
 • in overeenstemming met art. 18 AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is, maar u verwijdering van de gegevens weigert en wij de gegevens niet langer nodig hebben, indien u deze echter nodig heeft om rechtsaanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of indien u overeenkomstig art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
 • in overeenstemming met art. 20 van de AVG uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machine leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • in overeenstemming met art. 7 par. 3 van de AVG een eenmaal aan ons verleende toestemming te allen tijde te herroepen. Dit heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet voortzetten in de toekomst en
 • in overeenstemming met art. 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van het hoofdkantoor van ons bedrijf.

7   Recht van bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van rechtmatige belangen in de zin van art. 6 par. 1 sub 1 lid f van de AVG worden verwerkt, heeft u het recht volgens art. 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits daarvoor in uw specifieke situatie redenen zijn of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij toepassen zonder opgave van een bepaalde situatie.

Als u uw herroepingsrecht of bezwaarrecht wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@playfit.de.

8   Cookies

8.1 Algemeen

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser bij het bezoeken van onze website automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.). Cookies beschadigen uw apparaat niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifiek gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks uw identiteit kunnen achterhalen. Aan de ene kant dient het gebruik van cookies om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina’s op onze website al heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina.

Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid gebruiken we bovendien tijdelijke cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt er automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke informatie en instellingen u heeft ingevoerd, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te evalueren. Met deze cookies kunnen wij  wanneer u onze site opnieuw bezoekt automatisch herkennen, dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De door cookies verwerkte gegevens zijn nodig voor de genoemde doeleinden ter bescherming van onze rechtmatige belangen en die van derden, volgens art. 6, par. 1 sub 1 lid f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat u een melding krijgt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

8.2 Usercentrics Consent Management Platform

Dit is een toestemmingbeheerservice.

Verwerkingsbedrijf

Usercentrics GmbH

Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

Gegevensdoeleinden

Deze lijst geeft de doeleinden van gegevensverzameling en -verwerking weer. Toestemming is alleen geldig voor de vermelde doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen niet worden gebruikt of opgeslagen voor een ander doel dan hieronder vermeld.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • Opslag van toestemming

Gebruikte technologieen

 • Local storage
 • Cookies in

Verzamelde gegevens

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens die zijn verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Browser informatie
 • Opt-in- en opt-out-gegevens
 • Vraag URL’s van de webpagina aan
 • Paginapad van de webpagina
 • Geografische locatie
 • Datum en tijd van bezoek
 • Apparaat informatie

Wettelijke grondslag

Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens vermeld die vereist zijn op grond van artikel 6, lid 1, AVG.

 • Art. 6 Abs. 1 s. 1 lit. c DSGVO

Locatie van verwerking

Europese Unie (Consent-database bevindt zich in België)

Termijn van bewaring

De bewaartermijn is de tijdspanne waarin de verzamelde gegevens worden opgeslagen voor de verwerkingsdoeleinden. De gegevens moeten worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de vermelde verwerkingsdoeleinden.

De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en intrekking van toestemming) worden drie jaar bewaard, daarna worden de gegevens onmiddellijk gewist of op verzoek aan de verantwoordelijke verstrekt in de vorm van een gegevensexport.

Ontvangers van gegevens

 • Usercentrics GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming van verwekingsbedrijf

Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

datenschutz@usercentrics.com

Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://usercentrics.com/privacy-policy/

9. Analyse-hulpmiddelen

Tracking-hulpmiddelen

De volgende opgenomen trackingmaatregelen worden door ons op basis van artikel 6 par. 1 sub 1 lid f van de AVG uitgevoerd. Met de gebruikte trackingmaatregelen garanderen wij dat onze website in overeenstemming met uw behoeften is ontworpen en voortdurend wordt geoptimaliseerd. Aan de andere kant stellen we de maatregel in om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te evalueren. Deze belangen moeten in de zin van voornoemde bepaling worden beschouwd als rechtmatig. De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de betreffende trackinghulpmiddelen.

9.1 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.com/intl/en/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) om onze pagina’s aan te passen en continu te optimaliseren. VS, hierna “Google”). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies (zie onder nr. 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser-type/versie
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (eerder bezochte pagina)

Hostnaam van de contact makende PC (IP-adres)

 • Tijdstip van het serververzoek,

worden verzonden naar een Google-server in de VS. overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan te bieden met het doel van marktonderzoek en ontwerp van deze websites naar uw behoeften. Ook zal deze informatie eventueel aan derden worden overgedragen, voor zover dit door de wet vereist is of voor zover derden deze informatie in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere Google-gegevens gecombineerd. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen er echter op wijzen dat in dit geval eventueel niet alle gezamenlijke  functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzameld en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en wordt alleen voor onze website en op uw apparaat vastgelegd. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Analytics vindt u in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

9.2 Google Adwords Conversion Tracking

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en om de optimalisatie van onze website voor u te evalueren, gebruiken we ook Google Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie (zie punt 4) ingesteld op uw computer, als u onze website heeft bereikt via een Google-advertentie.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet ter persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Adwords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites van Adwords-klanten gevolgd worden. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten worden op de hoogte gebracht van het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers zich persoonlijk kunnen identificeren.

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfahren teilnehmen möchten, können Sie auch das hierfür erforderliche Setzen eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert. Sie

Als u niet wilt deelnemen aan het tracking-proces, kunt u kunt u de hiervoor benodigde cookie afwijzen – bijvoorbeeld via browserinstellingen die het automatisch plaatsen van cookies doorgaans deactiveren. U

kunt cookies voor Conversion-tracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat deze cookies van het domein “www.googleadservices.com” geblokkeerd worden.

Het privacybeleid van Google over het bijhouden van conversies is hier te vinden (https://services.google.com/sitestats/en.html).

9.3 Implementatie en gebruik van Google Remarketing

Op onze website (website) zijn diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf daarom in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en bijgevolg interesse gerelateerde advertenties aan de internetgebruiker te tonen. Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties te weergeven. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties te weergeven via het advertentienetwerk van Google of deze op andere websites te laten weergeven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als deze vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Elke keer dat een website wordt geopend waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zichzelf automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interesse gerelateerde advertenties te weergeven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die de betrokkene persoon bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google. Hiervoor, moet de betrokken persoon op de link klikken vanuit elk van de internetbrowsers die hij gebruikt www.google.de/settings/ads en daar de gewenste instellingen aanpassen.

Meer informatie en het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

10 Toepassing en gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het door Google geëxploiteerde YouTube. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina’s die u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, par. 1, lid f van de AVG.

pleeg voor meer informatie over het verwerken van gebruikersgegevens de gegevensverwerkingsverklaring van YouTube via de link https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11   Gegevensbeveiliging

We gebruiken de veelgebruikte Secure Socket Layer (SSL)-methode in combinatie met het hoogste niveau van versleuteling dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is in de regel een 256-bit SSL-versleuteling (TLS 1.2). Of een individuele pagina van onze website in versleutelde vorm wordt verzonden, kunt u zien aan de hand van de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de browser of statusbalk en uit de tekenreeks “https://” in uw browserregel.

We nemen ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

12  Het bijwerken en wijzigen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en dateert uit mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen hierover of door gewijzigde wettelijke of officiële eisen kan het nodig worden om dit privacybeleid te wijzigen. De actuele privacyverklaring kan te allen tijde op de website worden geraadpleegd op https://www.playfit.nl/gegevensbescherming kan door u worden opgeroepen en uitgeprint.

playfit GmbH
Brauerknechtgraben 53
20459 Hamburg
Telefon:  +49 (0)40 375 035 19
Fax: +49 (0)40 375 021 24
E-Mail: info@playfit.de